loadding

CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

                                                                                                    Tỷ lệ sở hữu

1. Tổng Cty CP Xây Dựng Công Nghiệp Việt nam:                            51%

2. Bà Hà Thị Kim Dung:                                                                      5.05%

3. và các cổ đông khác:                                                                      43.95%

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

Hiện nay, Hội đồng quản trị công ty gồm có 5 thành viên:

1. Ông Nguyễn Thế Phương:                    Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Ông Đỗ Chí Nguyễn:                             Ủy viên

3. Ông Chu Văn Lượng:                            Ủy viên

4. Bà Phan Thị Hồng Phúc:                       Ủy viên

5. Ông Lại Tuấn Chinh:                             Ủy viên

BAN KIỂM SOÁT:

 Gồm 3 thành viên:

1. Ông Đặng Quang Cường:                         Trưởng ban Kiểm soát

2. Ông Đỗ Văn Hùng:                                    Ủy viên

3. Bà Nguyễn Việt Hòa:                                 Ủy viên

 

BAN GIÁM ĐỐC:

Hiện nay Ban Giám đốc gồm các thành viên sau:

1. Ông Chu Văn Lượng:                                Giám Đốc

2. Ông Lại Văn Chinh:                                   Phó Giám đốc kỹ thuật sản xuất

3. Bà Phan Thị Hồng Phúc:                           Phó Giám Đốc

 

CÁC PHÒNG BAN CÔNG TY:

1. Phòng Kỹ Thuật- vật tư

2. Phòng Tài chính – Kế toán

3. Phòng Kế hoạch kinh doanh

4. Phòng tổ chức hành chánh

5. Phòng Đầu tư xây dựng và phát triển

6. Phòng QLCL và AT