loadding

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

 

I/. Nội dung Đại hội đồng cổ đông năm nay, gồm các nội dung chính:

 

- Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

- Báo cáo của Ban kiểm soát

- Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư, phân phối lợi nhuận năm 2024

- Mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024

- Đại hội thảo luận, góp ý

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

II/. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027, gồm: 

1/.  Ông Nguyễn Thế Phương  -     Chủ tịch.HĐQT  

2/.  Ông Đỗ Chí Nguyễn           -     UV.HĐQT   

3/. Ông Chu Văn Lượng           -     UV.HĐQT   -  Giám đốc

4/. Ông Lại Tuấn Chinh            -     UV.HĐQT   - Phó giám đốc

5/. Bà Phan Thị Hồng Phúc     -     UV.HĐQT   - Phó giám đốc

6/. Bùi Minh Trúc                 -      Thư ký