loadding

LỄ BÀN GIAO CÔNG TRÌNH HỆ THÔNG MÁY LỌC NƯỚC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG AN SINH XH TẠI H.VĨNH THẠNH TP.Cần Thơ

Ngày 09 tháng 12 năm 2023 Lãnh đạo Công ty cùng các Đồng chí trong Đảng ủy Khối đã có các Hoạt động An sinh xã hội và trao tặng hệ thống máy lọc nước tại huyện Vĩnh Thạnh, Tp Cần Thơ

 

http://betongthuduc.com/upload/files/L%E1%BB%85%20B%C3%A0n%20Giao%20C%C3%B4ng%20tr%C3%ACnh%20H%E1%BB%87%20Th%E1%BB%91ng%20M%C3%A1y%20L%E1%BB%8Dc%20N%C6%B0%E1%BB%9Bc%20v%C3%A0%20c%C3%A1c%20Ho%E1%BA%A1t%20%C4%91%E1%BB%99ng%20An%20Sinh%20X%C3%A3%20H%E1%BB%99i%20t%E1%BA%A1i%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%A9nh%20Th%E1%BA%A1nh%20TP%20C%E1%BA%A7n%20Th%C6%A1.mp4