loadding

Thông báo giao dịch cổ phiếu liên quan đến thành viên HĐQT

THÔNG BÁO

(V/v giao dịch cổ phiếu liên quan đến thành viên HĐQT)

?&@

 

Công ty CP BTLT Thủ Đức thông báo :

 

Bà Hà Thị Kim Dung, đại diện cho cổ đông pháp nhân Công ty TNHH Nghĩa Thành, là thành viên HĐQT đăng ký bán 133.700 cổ phiếu của Công ty CP BTLT Thủ Đức (Mã cổ phiếu :TDC).

  • Hình thức giao dịch : giao dịch thỏa thuận .

  • Thời gian đăng ký giao dịch chuyển nhượng từ 01/10/2009 đến 30/10/2009.

      Hiện Cổ đông pháp nhân Công ty  TNHH Nghĩa Thành đang nắm giữ 133.700 cổ phiếu TDC (chiếm 2,92% Vốn điều lệ) .

Xem Chi Tiết

 

 

 

THÔNG BÁO

(V/v giao dịch cổ phiếu liên quan đến thành viên HĐQT)

?&@

 

Công ty CP BTLT Thủ Đức thông báo :

 

Ông  Phạm Ngọc Hiệp – Thành viên HĐQT đã giao dịch thành công, mua 133.700 cổ phiếu công ty CP BTLT Thủ Đức (Mã cổ phiếu :TDC). Theo đó bên chuyển nhượng là cổ đông Pháp nhân Công ty TNHH Mười Đây.

  • Hình thức giao dịch : giao dịch thỏa thuận .

  • Thời gian hòan thành thực hiện giao dịch : ngày 08/06/2009

Hiện ông Phạm Ngọc Hiệp đang nắm giữ 266.561 cổ phiếu TDC (chiếm 5,82%). Trước khi thực hiện giao dịch thành công thì Ông Phạm Ngọc Hiệp nắm giữ 132.861 cổ phiếu (chiếm 2.9%).        

Sau khi chuyển nhượng thành công, cổ đông Công ty TNHH Mười Đây nắm giữ 0% cổ phần.a